Polityka prywatności Ogarnij sp. z o.o.

Polityka prywatności Ogarnij sp. z o.o.


Celem niniejszej polityki prywatności (dalej Polityka) jest określenie zasad i warunków przetwarzania danych osobowych pochodzących od osób fizycznych (dalej Użytkownik lub Ty), będących użytkownikami serwisu internetowego Ogarnij.pl (dalej Serwis), a także danych osobowych innych osób (w tym naszych partnerów biznesowych i osób ich reprezentujących, kandydatów do pracy i osób, które kontaktują się z nami w innych sprawach), przekazywanych drogą pocztową, elektroniczną, telefoniczną, osobiście w siedzibie Administratora lub w jakikolwiek inny sposób. 

Polityka zawiera również informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania ich danych osobowych.

Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogarnij sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001089220, NIP 5252993262, nr REGON 527856109 (Administrator lub my). 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO).

Kontakt z Administratorem

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail: kontakt@ogarnij.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, okres przechowywania danych

Kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie

Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe i inne dane, które podasz w trakcie rozmowy lub w treści korespondencji. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie. 

Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na obsłudze bieżących kontaktów, w tym rozpatrywaniu Twoich zapytań i udzielaniu na nie odpowiedzi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, by udzielić Ci odpowiedzi. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi przesłanej przez Ciebie wiadomości i tym samym jej usunięciem.

Dane osobowe są przechowywane przez czas obsługi przesłanej do nas wiadomości.

Udzielenie odpowiedzi na zapytanie ofertowe przesłane w związku z kampanią marketingową prowadzoną przez podmiot trzeci

Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe i inne dane, które podasz w zapytaniu ofertowym przesłanym w odpowiedzi na kampanie marketingową prowadzoną przez podmiot trzeci. Dane te pozyskaliśmy od tego podmiotu. 

Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na udzieleniu odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, by udzielić Ci odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi przesłanej przez Ciebie wiadomości i tym samym jej usunięciem.

Dane osobowe są przechowywane przez czas obsługi przesłanej do nas wiadomości.

Współpraca z naszymi partnerami biznesowymi

Jeśli jesteś stroną zawartej z nami umowy lub zamierzasz ją zawrzeć, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie. Możemy pozyskiwać lub weryfikować Twoje dane także przy pomocy ogólnodostępnych rejestrów (np. CEIDG, KRS).

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

nawiązania współpracy oraz zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

prowadzenia dokumentacji rachunkowej Administratora dotyczącej współpracy, zgodnie z obowiązkiem prawnym spoczywającym na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającym w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na:

prowadzeniu czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),

ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jej zawarcia i wykonania. 

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia istniejącej współpracy lub nawiązania współpracy w przyszłości, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa (tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową), co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W przypadku, gdy nie dojdzie do nawiązania z współpracy, dane osobowe będą przechowywane do czasu podjęcia decyzji o braku współpracy.

Osoby reprezentujące, osoby kontaktowe, pracownicy i pełnomocnicy naszych Klientów lub partnerów biznesowych

Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe i dane związane z Twoją funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego występujesz (standardowo są to: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu, ewentualnie także informacje wskazujące na Twoje umocowanie do reprezentacji podmiotu). Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub otrzymaliśmy je od podmiotu, w imieniu którego działasz. Możemy pozyskiwać lub weryfikować Twoje dane także przy pomocy ogólnodostępnych rejestrów (np. KRS).

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na:

zapewnieniu informacji i kontaktów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz, jak również obsługi i realizacji podejmowanych przez Ciebie czynności,

prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),

ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym obowiązku prowadzenia dokumentacji rachunkowej dotyczącej współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia istniejącej współpracy lub nawiązania współpracy w przyszłości, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa (tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową), co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W przypadku, gdy nie dojdzie do nawiązania z współpracy, dane osobowe będą przechowywane do czasu podjęcia decyzji o braku współpracy.

Udział w rekrutacji

Jeśli odpowiadasz na naszą ofertę pracy:

Przetwarzamy Twoje dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy. Dane te pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest nasz obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w przypadku podania przez Ciebie danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Nie żądamy dostarczenia takich danych, jednak ich dostarczenie traktujemy jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może jednak uniemożliwić wzięcie udziału w rekrutacji.

Dane osobowe są przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym zostały zebrane, lub do czasu wycofania Twojej zgody (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze).

Jeśli dostarczasz nam swoją aplikację, lecz aktualnie nie prowadzimy rekrutacji:

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na wolnym stanowisku, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przesłanie do nas dokumentów aplikacyjnych traktujemy jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w nich zawartych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może jednak uniemożliwić wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach.

Dane osobowe są przechowywane przez okres 1 roku, o ile wcześniej nie wycofasz swojej zgody.

Korzystanie z praw przysługujących zgodnie z przepisami RODO

Przetwarzamy dane dostarczone przez Ciebie w celu rozpatrzenia Twojego żądania, jak również dane przez nas posiadane, niezbędne do jego rozpatrzenia. 

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego danych osobowych, zgodnie z obowiązkiem prawnym spoczywającym na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającym z przepisów RODO, w tym przeprowadzenia weryfikacji Twojej tożsamości,

realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami, a także obsłudze ewentualnych postępowań administracyjnych związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą.

Podanie danych jest konieczne do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jego rozpatrzenia.

Dane przechowywane są do upływu okresu przedawnienia roszczeń osób, których dane dotyczą, wynikających z realizacji ich praw na podstawie art. 12-22 RODO (tj. okres przedawnienia roszczeń o naruszenie dóbr osobistych), a także przez okres niezbędny do obsługi ewentualnych postępowań administracyjnych związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych, w zależności od celu ich przetwarzania, są nasi podwykonawcy, spółki powiązane, poczta, firmy kurierskie, ubezpieczyciele, banki, firmy przewozowe oraz inne podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (w szczególności firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe, firmy marketingowe, audytorzy zewnętrzni, tłumacze i inne podmioty wykonujące dla nas usługi), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do Twoich danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.

Dostęp do Państwa danych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe. 

Przysługujące Ci prawa

Przysługuje Ci prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,

w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych.

W sprawie realizacji przysługujących Ci praw prosimy o kontakt na adres e-mai:  kontakt@ogarnij.pl

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Bezpieczeństwo 

Zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.

W celu zabezpieczenia danych stosujemy środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych.

Podmioty powiązane z nami, nasi zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do przetwarzania danych zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Zmiany Polityki 

Dokonujemy systematycznego przeglądu Polityki, w związku z czym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w niej zmian. Jeżeli dostrzeżesz, że treść Polityki wymaga aktualizacji, prosimy o taką informację.

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 20.03.2024


Ogarnij Sp. z O.O. Ul. Mickiewicza 37/58 01-650 Warszawa  NIP:525-299-32-62  REGON: 527856109  Numer KRS: 0001089220  www.ogarnij.pl